Мэргэшлийн зэргийн шалгалт 2020 онд зохион байгуулах төлөвлөгөө
 1. 2020 оны мэргэшлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах төлөвлөгөө

 2. Эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоонд материал хүргүүлэх - 10-р сарын 02-ны дотор;

 3. Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо ажлын албанд материал хүргүүлэх - 10-р сарын 23-ны дотор;

 4. ЭМХТ-ийн Ерөнхий захирлын тушаалаар баталгаажуулах, нийтэд мэдээлэх - 10-р сарын 30-ны дотор;

 5. Зэргийн шалгалт зохион байгуулах, хяналт тавих - 11-р сарын 02-13-ны хооронд;

 6. Мэргэшлийн зэрэг олгох  эмнэлгийн мэргэжилтний нэр, тайлан, санал, хүсэлтийг ажлын албанд ирүүлэх - 11-р сарын 16-20 хооронд;

 7. ЭМС-ын тушаалын төслийг ЭМЯ-нд хүргүүлэх - 11-р сарын 23-27 хооронд;

 8. ЭМЯ тушаалын төслийг хянах, баталгаажуулах, ажлын албанд хүргүүлэх - 12-р сарын 01-04 хооронд;

 9. ЭМС-ын тушааалыг нийтэд зарлах - 12-р сарын 07-09 хооронд;

 10. Мэргэшлийн зэргийн үнэмлэхийг хэвлэн баталгаажуулж мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоонд хүлээлгэн өгөх - 12-р сарын 10-18 хооронд.


  Зэргийн шалгалтын журамтай ЭНДЭЭС танилцана уу.