Мэргэшлийн зэргийн шалгалт 2022 онд зохион байгуулах төлөвлөгөө

2022 оны мэргэшлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах төлөвлөгөө

 1. Эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоонд материал хүргүүлэх - 02-р сарын 25-ны дотор;
 2. Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо ажлын албанд материал хүргүүлэх - 03-р сарын 25-ны дотор;
 3. ЭМХТ-ийн захирлын тушаалаар баталгаажуулах, нийтэд мэдээлэх - 04-р сарын 05-ны дотор;
 4. Зэргийн шалгалт зохион байгуулах, хяналт тавих - 04-р сарын 20-ноос 05-р сарын 20-ны хооронд;
 5. Мэргэшлийн зэрэг олгох  эмнэлгийн мэргэжилтний нэр, тайлан, санал, хүсэлтийг ажлын албанд ирүүлэх - 05-р сарын 28-ны дотор;
 6. ЭМС-ын тушаалын төслийг ЭМЯ-нд хүргүүлэх - 06-р сарын 15-ны дотор;
 7. ЭМЯ тушаалын төслийг хянах, баталгаажуулах, ажлын албанд хүргүүлэх - 06-р сарын 30-ны дотор;
 8. ЭМС-ын тушааалыг нийтэд зарлах - 07-р сарын 05-ны дотор;
 9. Мэргэшлийн зэргийн үнэмлэхийг хэвлэн баталгаажуулж мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоонд хүлээлгэн өгөх - 07-р сарын 10-ны дотор.

Зэргийн шалгалтын журамтай ЭНДЭЭС танилцана уу.


Дэлхийг хамарсан цар тахалын дэгдэлт Монгол улсад дарагдаагүй, эрчимжих хандлагатай байгаа тохиолдолд 2022 оны зэргийн шалгалтыг Монголын мэс засалч эмч нарын холбооны зүгээс дараах журмаар авахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

 • Ахлах, тэргүүлэх зэргийн онолын тестийн шалгалтыг цахим хэлбэрээр авах;
 • Ахлах, тэргүүлэх зэргийн дадлагын шалгалтыг авахдаа, хот суурийн газрын эмч нарыг харъяа эмнэлэгт нь видео бичлэгээр юмуу онлайн видео конференц хэлбэрээр явуулж тайланг цахим шуудангаар илгээж баталгаажуулах, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарын дадлагын шалгалтыг харъяа АНЭмнэлэг юмуу БОЭТ-д дээрх журмын адилаар, сум дундын эмч нарын шалгалтыг АНЭмнэлэг юмуу БОЭТ-д дээрх журмын адилаар шалгалтыг авах;
 • Зөвлөх зэргийн тайлан шалгалтыг онлайн видео конференц хэлбэрээр явуулах.