card

Гардан болон аман шалгалт

Мэс заслын төрлүүд

 1. Гэдэсний цоорхойг хаах мэс заслын аргууд
 2. Гэдэсний түгжрэлийн хагалгаа
 3. Ивэрхийн /дахисан ба хагалгааны дараах/ хагалгаа
 4. Нарийн ба бүдүүн гэдэс тайрах хагалгаа
 5. Панкреатитынхүндэрсэн хэлбэрт хийгдэх хагалгаа
 6. Цөсний хүүдий авах мэс засал
 7. Хэвлийн хөндийн (гэдэс хоорондын, өрцөн доорх, аарцгийн гэх мэт) буглаа
 8. Цочмог плеврит, цочмог перикардитийн хагалгаа
 9. Элэгний хүндрээгүй бэтэгний хагалгаа
 10. Устсан бөөр авах
 11. Бөөр шээсний замын чулууны нээлттэй хагалгаа
 12. Түрүү булчирхай нээлттэй авах
 13. Бөөр, давсаг, шээсний сүвний гэмтлийн мэс засал
 14. Бөөрний буглааны хагалгаа
 15. Бөөрний хатгалттай мэс засал
 16. Нээлттэй аргаар бөөрний кистэктоми хийх
 17. Давсаг, шээлгүүрийн чулуу бутлах дурангийн мэс засал
 18. Плеврийг хуулах мэс засал
 19. Торакотоми хийж булез оёх
 20. Торакоскопи
 21. Шамбарамын хагалгаа (Миллиген-Морган)
 22. Архаг парапроктитын хүндрээгүй хэлбэр (Габриэл)
 23. Шулуун гэдэсний урвалт-салстын бүтэн урвалтын үеийн тайралт
 24. Шулуун гэдэсний сойлтын бүх хэлбэрүүд (хэвлийн ба хярзангийн хүрцээр)
 25. Хошногоны архаг цууралтын хагалгаа
 26. Бүх төрлийн колостомууд

Хүүхдийн мэс засал

 1. Дахисан ивэрхийн хагалгаа
 2. Төмсөг буулгах
 3. Архаг остеомиелитийн хагалгаа
 4. Архаг эмпиемийн хагалгаа
 5. Архаг парапроктитийн хагалгаа
 6. Наалдцын түгжрэлийн хагалгаа
 7. Стоми гаргах
 8. Цистостоми
 9. Нийлсэн хуруу салгах
 1. Ходоод тайрах мэс засал
 2. Хүндэрсэн бэтэгний мэс засал
 3. Лапароскопийн мэс засал
 4. Торакоскопийн мэс засал
 5. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн мэс засал
 6. Улаан хоолой тайрах мэс засал
 7. Нөхөн сэргээх мэс засал (бүх эрхтэний)
 8. Механик шарын мэс засал
 9. Архаг эмпиемийн мэс засал
 10. Мөч тайрах мэс засал
 11. Бөөрний хавдарын мэс засал (бөөрийг бүхлээр нь авах,хэсэгчилэн авах,тунгалгийн булчирхай, том судасны тромбо авах...)
 12. Бөөр шээсний замын нөхөн сэргээх мэс засал
 13. Бөөрний шүр хэлбэрийн чулууг авах мэс засал
 14. Бөөрний чулууг дурангаар авах мэс засал
 15. Давсагны хавдарын дурангийн мэс засал
 16. Давсаг бүтнээр нь авах мэс засал (радикал цистоэктоми)
 17. Радикал простатэктомия
 18. Приапизмийн үед сафено-кавернозный шунт үүсгэх мэс засал
 19. Түрүү булчирхай дурангаар авах мэс засал
 20. Бүдүүн шулуун гэдэсний бүх төрлийн тайралтууд
 21. Бүдүүн гэдэсний лапароскопийн мэс заслууд
 22. Олон дахисан хүндэрсэн шамбарамын мэс засал
 23. Лобэктоми мэс засал
 24. Пульмоэктоми мэс засал
 25. Плевропульмоэктоми мэс засал
 26. Уушгины декортикаци мэс засал
 27. Өрцний ивэрхий нөхөх мэс засал
 28. Архаг остеомиелитын мэс засал

Хүүхдийн мэс засал

 1. Уушгиний дэлбэн тайрах
 2. Ниссен фундопликаци
 3. Хошного шулуун гэдэсний битүүрлийн үед хийх хагалгаа
 4. Гэдэс залгах
 5. Дэлүү авах
 6. Гепатоеюно залгаас
 7. Нарийн-бүдүүн гэдэс залгах
 8. Зөөлөн эд, хэвлийн хавдар авах
 9. Гидронефрозын пластик мэс засал
 10. Давсаг шээлэнцрийн сөөргө урсгалын мэс засал
 11. Хөнгөн хэлбэрийн гипоспадын мэс засал
 12. Шээс ялгаруулах эрхтэний чулуу авах
 13. Улаан хоолой залгах
 14. Дурангийн мэс засал

Зөвлөх зэргийн дадлагын шалгалтын хагалгааны жагсаалт

 1. Уушгины мэс засал
 2. Элэг тайрах мэс засал
 3. Цөсний замын нөхөн сэргээх мэс засал
 4. Ходоод тайрах мэс засал
 5. Нарийн, бүдүүн гэдэс тайрах мэс засал
 6. Нойр булчирхай тайрах мэс засал
 7. Үнхэлцэг хальсны мэс засал
 8. Мэдрэлийн - трепанация, нугасны төрөлхийн ивэрхийн мэс засал
 9. Бөөр шээсний замын нөхөн сэргээх мэс засал
 10. Эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засал