card

Онолын шалгалт

1. Ивэрхий.

 • Ивэрхийн ерөнхий тодорхойлолт, эмгэг анатоми ивэрхий амсар, ивэрхийн уут, ивэрхийн агууллага, ивэрхий үүсэх шалтгаан, патогенез, ивэрхийн шинж тэмдэг.

 • Цавины ивэрхий, цавины шулуун ба ташуу ивэрхий, цавины сувгийн анатоми, клиникийн шинж  тэмдэг, онош, хагалгааны гол аргууд.

 • Гуяны ивэрхий, гуяны сувгийн анатоми, гуяны ивэрхийн үүсэх шалтгаан, шинж тэмдэг, онош, мэс заслын эмчилгээ.

 • Хүйсний ивэрхий үүсэх шалтгаан. Хүйсний анатоми клиникийн шинж тэмдэг, онош, мэс заслалын эмчилгээний гол аргууд.

 • Цагаан шугамын ивэрхий, шалтгаан, шинж тэмдэг, онош, мэс заслын эмчилгээ.

 • Бусад ховор тохиолдох ивэрхий. Анатоми байрлал, патанатоми, шинж тэмдэг, эмчилгээ.

2. Мухар олгойн цочмог үрэвсэл.

 • Мухар олгойн байрлал, өвчлөх шалтгаан, патогенез, патанатомийн, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, клиникийн явц, мухар олгойн нэвчдэс, түүний шинж, /янз бүрийн байрлалтай/ эмчилгээ. Мухар олгойг оношлох, эмчилгээ, лабораторийн шинжилгээ, онош, ялгах онош, эмчилгээ, хагалгааны өмнөх бэлтгэл, мэдээ алдуулалт, хагалгааны үед тохиолдох бэрхшээлүүд, энэ үед авах арга хэмжээ, хагалгааны дараах хүндрэл, авах арга хэмжээ.

 • Хагалгааны дараах сувилгаа, архаг олгой, үүсэх шалтгаан, ангилал, шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ. Жирэмсний үе дэхь мухар олгойн цочмог үрэвсэл, түүний онцлог, клиникийн шинж тэмдэг, эмчилгээ, хүүхэд, хөгшидөд тохиолдох олгойн цочмог үрэвсэл, түүний онцлог, клиникийн шинж тэмдэг, эмчилгээ.

 • Мухар олгойн цочмог үрэвслийн хүндрэлүүд, үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

 • Перитонит, өрцөн доорхи буглаа, үүсэх шалтгаан, ангилал, халдвар тархах замууд, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, лабораторийн шинжилгээ, тогшилтын өөрчлөлт, рентген шинжилгээ, онош, мэс заслын эмчилгээ.

 • Дугласын хөндийн буглаа, гэдэсний гогцоо хоорондын буглаа зэргийн үүсэх шалтгаан, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ, олгойн нэвчдэс. 

3.Гэдэсний түгжрэл.

 • Гэдэсний түгжрэлийн тодорхойлолт, үүсэх шалтгаан, патогенез, ангилал, эмгэг анатоми, биохимийн өөрчлөлт, клиникийн байдал, өвчлөлтийн үе шат, шинж тэмдэг, онош, лабораторийн шинжилгээ, рентген шинжилгээ, тавилан, эмчилгээ.

 • Боогдолт түгжрэл. /Странгуляционная/ үүсэх шалтгаан, хэлбэрүүд, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, оношлох арга, хагалгааны өмнөх бэлтгэл, хагалгаа, хагалгааны дараах эмчилгээ.

 • Гэдэс ороолдох, зангирах, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ

 • Гэдэс чихэлдэх /инвагинация/ тодорхойлолт, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, ялгах онош, хагалгаа, мэс заслын бус эмчилгээ.

 • Цусны өөрчлөлтийн улмаас үүсэх гэдэсний түгжрэл. /тромбоз сосудов/ үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ, тавилан, хагалгаа, хагалгааны дараах эмчилгээ.

 • Бөглөрөлт, түгжрэлт, эмгэг анатоми, патогенез, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ, хагалгааны дараах хүндрэл, авах арга хэмжээ.

 • Динамик түгжрэл, ангилал, үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, ялгах арга, хугацаа, эмчилгээ.

4.Цөсний уутны үрэвсэл /Холецистит/.

 • Цөс ба цөсний замын анатоми, физиологи, цөсний уут ба цоргын үрэвсэлт өвчин, үүсэх шалтгаан, ангилал, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, шинжилгээ, эмчилгээ, хүндрэл, мэс заслын эмчилгээ, хийх шаардлага, хагалах аргууд, хагалгааны техник, арга, хэмжээг тогтоох, хагалгааны үед гарах бэрхшээл, авах арга хэмжээ, эмчийн тактик, хагалгааны дараах эмчилгээний тавилан, хөдөлмөрийн чадвар.

 • Цөсний уут түүний замын чулуут үрэвсэл, цөсний чулуу үүсэх патогенез, цөсний уутны чулуут үрэвсэл, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, бэлтгэл, мэдээ алдуулалт, хагалгааны аргууд, хагалгааны үед хийх шинжилгээ, түүний дүгнэлт холедохотоми хийх шаардлага, холедохотоми хийх аргууд, хагалгааны үед гарах бэрхшээл, арга хэмжээ, хагалгааны дараа гарах хүндрэл, түүний шалтгаан, авах арга хэмжээ, хагалгааны дараа хожуу гарах хүндрэл, түүний шинж тэмдэг, оношлох арга, эмчилгээ.

5.Элэгний бэтэг.

 • Элэгний бэтэг үүсэх шалтгаан паразитын биологи, бэтэгний паразитын эргэлт, /круговорот/  Тус улсад болон дэлхийн хүн амын доторхи бэтэг өвчний, тархалт, элэгний бэтэгний ангилал, эмгэг анатоми, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, лаораторийн шинжилгээ, антигенны шинжилгээ,эхо, рентген шинжилгээ, ялгах онош, тавилан, урьдчилан сэргийлэх арга, эмчилгээ, хагалгааны бэлтгэл, мэдээ алдуулалт, хагалгааны аргууд, элэгний бэтэгний үед гарах хүндрэл, түүний явц, клиник шинж тэмдэг, авах арга хэмжээ. Элэгний бэтгийн хагалгааны дараа гарах хүндрэл, клиник шинж тэмдэг, оношлох арга, эмчилгээ. тус оронд тохиолдлын байдал, хэлбэр.

6.Элэгний анхдагч өмөн.

 • Элэгний өмөн, шалтгаан, өмөнгийн өмнөх өвчин, ангилал, эмгэг анатоми, клиник шинж тэмдэг, орчин үеийн зарим шинжилгээний аргууд, орчин үеийн эмчилгээ, элэгний өмөнг урьдчилан сэргийлэх арга ба диспансерийн үүрэг.

7.Элэгний буглаа.

 • Элэгний буглаа, үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга, урьдчилан сэргийлэх арга, эмчилгээ.

8. Үүдэн венийн даралт ихдэх /портальная гипертензия/.

 • Үүдэн венийн патоанатоми.

 • Үүдэн венийн даралт ихсэх орчин үеийн онол, шалтгаан, ангилал, патанатомийн, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, асцит үүсэх онол, дэлүү томрох шалтгаан, онош тогтоох орчин үеийн аргууд, ялгах онош, мэс заслын эмчилгээ, хагалгааны аргууд, хагалгааны дараах хүндрэл, авах арга хэмжээ, ходоод, улаан хоолойн цус алдалт, түүний шалтгаан, клиникийн байдал, шинж тэмдэг, оношлох аргууд, авах арга хэмжээ, энэ үед хийх хагалгааны аргууд, тавилан хөдөлмөрийн чадвар, элэгний гэмтлүүд, ангилал, шалтгаан шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ.

9.Нойр булчирхайн үрэвсэл.

 • Нойр булчирхайн патанатомийн ба нойр булчирхайн физиологи, нойр булчирхайг шинжлэх аргууд, нойр булчирхайн идээт үрэвсэл, шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ.

 • Архаг панкреатит, үүсэх шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга, эмчилгээ.

 • Нойр булчирхайн өмөн, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга ба ялгах онош, эмчилгээ. Нойр булчирхайн киста, үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиник, онош, ялгах онош, эмчилгээ.

10.Ходоод ба 12 хуруу гэдэс.

 • Анатоми, ходоод,  дээрх гэдэсний цусан хангамж, мэдрэлжүүлэлт, физиологи, ходоод дээрх гэдэсний өвчтөнийг шинжлэн үзэх аргууд.
 • Ходоод, дээрх гэдэсний шархлаа, үүсэх шалтгаан, патогенез, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга, ялгах онош, шархлаа өвчний хүндрэл. /цус алдалт, нэвтрэх шарх, шархлаа цоорох сорвижилт өөрчлөлт, өмөн болох/ мэс заслын эмчилгээ, хагалгааны дараах өвчин ба хүндрэл, эдгээрийн клиникийн шинж тэмдэг ба онош, эмчилгээ, хагалгаа хийх шаардлага, хэмжээ, аргууд.
 • Ходоодны өмөн, өмөнгийн өмнөх өвчин, ангилал, байрлал, эмгэг анатоми, клиникийн ерөнхий шинж тэмдэг, байрлалаас үүсэх шинж тэмдэг, оношлох аргууд, ялгах онош, урьдчилан сэргийлэх арга, эмчилгээ, хагалгааны аргууд, хагалгааны дахилт, шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.
 • Ходоод, дээрх гэдэсний гэмтэл, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

11.Шулуун гэдэсний мэс заслын өвчин.

 • Шулуун гэдэсний анатоми, эмгэг анатоми, физиологи, шулуун гэдсийг шинжлэн үзэх аргууд, оношлох аргууд.
 • Шамбарам үүсэх шалтгаан, патанатоми, ангилал, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга, мэс заслын ба мэс заслын бус эмчилгээ, хагалгаанд бэлтгэх, хагалгааны аргууд.
 • Шулуун гэдэс урвах шалтгаан, патанатомийн үе шат, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.
 • Цочмог парапроктит үүсэх шалтгаан, халдвар тархах зам, ангилал, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, мэс заслын эмчилгээ.
 • Архаг парапроктит үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, ангилал, клиникийн шинж тэмдэг, өвчний явц, эмчилгээ. шулуун гэдэсний цууралт /трещин/ үүсэх шалтгаан, патогенез, клиник, шинж тэмдэг, хүндрэл, эмчилгээ. шулуун гэдэсний өмөн, өмөнгийн өмнөх өвчин, ангилал, байрлал, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ, хагалгааны аргууд, хагалгааны дараах эдгэрэл.

12.Хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийн гэмтэл.

 • Хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийн гэмтэл, ангилал, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ, мэс заслын эмчилгээний арга, түүний хэмжээг тогтоох.

13.Бамбай өвчин.

 • Бамбай булчирхайн анатоми, физиологи, /зоб/ струма үүсэх шалтгаан, ангилал, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош.
 • Тиреотоксикоз өвчнийг судалсан түүх, үүсэх шалтгаан, патгенез, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга, ялгах онош, эмчилгээ, хагалгааны бэлтгэл аргууд, хагалгааны үеийн хүндрэлүүд, хагалгааны дараа гарах хүндрэл, хагалгааны дараа хожуу гарах хүндрэлүүд, шинж тэмдэг, авах арга хэмжээ.
 • Бамбай булчирхайн өмөн, шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ.         

14.Улаан хоолойн мэс заслын өвчин.

 • Улаан хоолойн анатоми, физиологи, улаан хоолойн шинжлэх аргууд. Улаан хоолойн гадна бие, клиник, онош, эмчилгээ. Улаан хоолойн түлэгдэлт, халуун ба химийн бодисоор түлэгдэх, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох арга багажийн шинжилгээтэй холбогдон гарч болох хүндрэл, хагалгаа, хагалгааны өмнөх эмчилгээ, хугацаа, хагалгааны бэлтгэл, хагалгаа, тавилан.
 • Улаан хоолойн дивиртикул үүсэл шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ.
 • Улаан хоолойн өмөн, шалтгаан, эмгэг анатоми, шинж тэмдэг, ялгах онош, эмчилгээ.

15.Хөхний өвчин.

 • Хөхний анатоми ба физиологи, хөхний цочмог идээт үрэвсэл /мастит/ үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, онош, консерватив ба мэс заслын эмчилгээ хийх хугацаа, шаардлага.
 • Архаг үрэвсэл, шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, онош. Хөхний өмөн, шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ, хагалгааны аргууд, урьдчилан сэргийлэх аргууд .

16.Плевр.

 • Плеврийн патанатоми, пневмоторкс, гематоркс үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, эмчилгээ.
 • Амьсгалын замын гадна бие, клиник, онош, эмчилгээ. цочмог эмпием үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, ангилал, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ.
 • Цочмог ба архаг эмпием, шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ, хагалгааны аргууд, хагалгааны дараах сувилгаа, хагалгааны дараах хүндрэл. Яаралтай тусламж үзүүлэх шалтгаан.
 • Плеврийн хөндийн бэтэг, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

17.Уушги.

 • Уушгины анатоми, уушги шинжлэн үзэх аргууд. Уушгины буглаа ба бронхэктази үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг, орчин үеийн онош, эмчилгээ.
 • Уушгины бэтэг, шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, оношлох аргууд, эмчилгээ, хагалгааны аргууд, түүнд бэлтгэх арга.
 • Уушгины өмөн үү үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж тэмдэг,, онош,, ялгах онош, эмчилгээ.
 • Уушгины битүү ба нээлттэй гэмтэл, шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

18.Перикард.

 • Цочмог эксудативный перикардит, үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ. Яаралтай үзүүлэх шаардлага, арга, оношийн арга. Наалдаст перикардит үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж, оношийн арга, эмчилгээ.
 • Баталовын цорго, ховдол ба зүрхний тосгууруудын хоорондох цоорхойн гажиг, патогенез, клиникийн шинж тэмдэг гемодинамик онош, эмчилгээний ерөнхий зарчим.
 • Хоёр хавтаст хавхалгын нарийсалт үүсэх шалтгаан, патогенез, гемодинамик, клиник онош, эмчилгээ. Орчин үеийн анастезиологи, сэхээн амьдруулах эмчилгээ.           

19.Захын судас.

 • Доод мөчний хөх судасны өргөсөл, үүсэх шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, мэс заслын ба мэс заслын бус эмчилгээ, хүндрэлүүд, түүний шинж тэмдэгүүд, эмчилгээ.
 • Эндоартрит үүсэх шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг.
 • Тромбофлебит. Үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, эмчилгээ./антикогулянтыг хэрэглэх зарчим/. Тромбофлебитын дараах синдром, клиник, диагноз, эмчилгээ. мэс заслын шархны цочмог, хавдарт өвчнүүд, /столбняк/ хийт гангрена/ үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, онош, ялгах онош, урьдчилан сэргийлэх арга, эмчилгээ.       

20.Цус, цусан бүтээгдэхүүн.

 • Цус юүлэх, цэгийн зохион байгуулалт, донорыг хэрхэн сонгож авах, цусыг хадгалах арга, цусыг хэрхэн тээвэрлэх, цусны группын тухай сургааль, цусыг юүлэх аргууд. Резус факторын ач холбогдол, групп тодорхойлох, цус юүлэх шалтгаан.         

21.Остеомиелит үүсэх шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ. 

22.Хэсэг газрын өнгөц ба гүн дэх идээт үрэвсэл.

 • Буглаа, флегмон, гидроаденит, лимфаденит үүсэх шалтгаан, эмгэг анатоми, клиникийн шинж, онош эмчилгээ.

23.Мэс заслын сепсис үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

24.Тендовагонит, панариц үүсэх шалтгаан, патанатоми, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

25.Үе мөчний цочмог үрэвсэл /артрит, бурсит/ үүсэх шалтгаан, клиникийн шинж тэмдэг, онош, эмчилгээ.

26.Дурангийн мэс заслын хэлбэрүүд, мухар олгой, цөс, бүдүүн гэдэсний дурангийн мэс заслын техник.

27.Мини лапаротоми, түүний заалт, хийх техник.

28.Элэг шилжүүлэн суулгах заалт, арга

29.Зүрх шилжүүлэн суулгах заалт

30.Бөөр шилжүүлэн суулгах заалт, арга.

Ном зүй

 1. Н.Баасанжав. “Гэдэсний цочмог түгжрэл” 1986.
 2. О.П.Бальшаков, Г.М.Семенов. “Лекции по оперативной хирургии и клинической анатомии” 2000.
 3. Б.Гоош. “Элэг цөс, нойр булчирхайн мэс заслын өвчин” 1994.
 4. Б.Гоош нарын “Мэс заслын өвчин” 2000.
 5. П.Долгор, Б.Гоош нарын “Мэс заслын зарим өвчний оношлогоо, эмчилгээ” 1995
 6. М.И.Кузин. “Хирургические болезниҐ 1995.
 7. Ю.М.Лотрин, В.С.Савельев. “Хирургия” 1997.
 8. О.Б.Милонов, А.Бабур. “Эхинококкоз печени” 1982
 9. Г.Е.Островерхов, Ю.М. Бамаш, Д.Н.Лубоцкий. “Оперативная хирургия и топографическая анатомия” 1996
 10. В.П.Петров, И.А.Ерюхин. “Кишечная непроходимость” 1989.
 11. И.Л.Ротков. “Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците” 1988.
 12. А.А.Русанов. “Аппендицит”
 13. О.Сэргэлэн, Б.Гоош. “Ходоод, дээрх гэдэсний шархлаа, түүний хүндрэл” 2001
 14. В.И.Фимин, А.Л.Костюченко. “Неотложная панкреатология” 1994
 15. С.А.Шалимов, А.П.Радзиховский “Острий панкреатит и его осложнения”
 16. Seymour I, Schwartz. “Principles of surgery” 1999.
 17. Д.Зориг, Ч.Пунцаг нарын “Мэс заслын өвчний нэгдсэн сурах” 2009 он.